El Real Decreto 463/2020, de 14 de març, que acordava l’estat d’alarma, deixava ben clar que aquesta excepcionalitat, en cap cas facultava o legitimava per incomplir les resolucions judicials. Però és evident que, en major o menor mesura, hi ha afectacions que caldrà veure com se’ls dóna resposta.

Read More