INFORME FISCAL: “MESURES FISCALS URGENTS PER A PIMES I AUTÒNOMS AFECTATS PEL *COVID-19

Dijous passat, 12 de març, el Govern, reunit en Consell de Ministres, va aprovaŕ una sèrie de mesures urgents per a respondre a la ja coneguda com a “crisi del *COVID-19”. Entre elles es troben mesures de caràcter econòmic per a donar suport al sector empresarial que pogués veure’s afectat.

Les mesures s’han recollit en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del *COVID-19, publicat en el BOE del divendres, 13 de març, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Referent a l’àmbit fiscal, l’article 14 del citat Reial decret llei contempla una mesura encaminada a flexibilitzar els ajornaments de deutes tributaris que resultarà aplicable, únicament, a Pimes i autònoms, la qual es concreta en el següent:

COM AFECTEN AQUESTES MESURES Als AUTÒNOMS?

Se li apliquen les mesures d’ajornament de deutes l’import dels quals no excedeixi de 30.000 euros (d’igual manera que a les pimes), però NO SE SUSPÈN LES COTITZACIONS SOCIALS Als AFECTATS PEL *COVID-19. DE MOMENT, EL GOVERN NO ACCEDEIX A la BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL PER Als AFECTATS PER LA SITUACIÓ, ESTANT OBLIGATS A CONTINUAR ABONANT EL RETA.

QUANT I QUAN ES POT AJORNAR? MANCA I INTERESSOS?

➢     Podran ser ajornables, sense necessitat d’aportar garanties, aquells deutes l’import dels quals no excedeixi de 30.000 euros, d’acord amb el que s’estableix en l’article 2 d’Ordre *HAP/2178/2015, de 9 d’octubre.

➢     Es concedirà́ un ajornament de 6 mesos sense meritació d’interessos durant els 3 primers mesos, de l’ingrés del deute tributari corresponent a les declaracions – liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

➢     Podran ser ajornables, sense necessitat d’aportar garanties, aquells deutes l’import dels quals no excedeixi de 30.000 euros, d’acord amb el que s’estableix en l’article 2 d’Ordre *HAP/2178/2015, de 9 d’octubre.

S’APLICA A TOTES LES SOCIETATS?

➢     S’aplicarà exclusivament a les societats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Al fet que DECLARACIONS I AUTOLIQUIDACIONS AFECTARÀ?

Per consegüent, tret que en aquests dies s’aprovin dates diferents als establerts actualment per a la presentació de declaracions i autoliquidacions, aquesta mesura afectarà, principalment, a les declaracions del primer trimestre i a les mensuals de febrer, març i abril.

–       Retenció de treballadors i professionals (model 111)

–       Retencions de lloguers (model 115)

–       Retencions dels autònoms per pagaments a compte de la renda (model 130)

–       Pagament fraccionat d’abril en l’Impost de societats (model 202)

–       Autoliquidació de l’IVA (model 303)

COM SE SOL·LICITA L’AJORNAMENT?

a)     Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “RECONEIXEMENT DE DEUTE”.

b)     Accedir al tràmit “PRESENTAR SOL·LICITUD”, dins de l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de la *AEAT, en el següent link: https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/procedimientoini/rb01.shtml

QUINS CAMPS CAL EMPLENAR I COM?

Per a acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament ÉS MOLT IMPORTANT que marqui la casella “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del *COVID-19.”

En marcar aquesta casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà́ el següent missatge: “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del *COVID-19”

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no existeix cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

       “Tipus de garanties ofertes”: marcar l’opció “Exempció”.

       “Proposta de terminis; no de terminis”: incorporar el número “1”.

       “Periodicitat”: marcar l’opció “No procedeix”.

QUINA DATA CAL POSAR?

En el camp Data primer termini – incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació.

Per exemple, l’autoliquidació mensual d’IVA *MOD 303 del mes de febrer venç el 30 de març, de manera que la data a incloure seria 30-09-2020).

MOTIU A AL·LEGAR?

MOLT IMPORTANT: Addicionalment, en el camp “Motiu de la sol·licitud” s’ha d’incloure l’expressió “AJORNAMENT RDL”.

La *AEAT ha publicat en la seva web “instruccions provisionals per a sol·licitar ajornaments conforme al Reial decret llei 7/2020”.

Per a qualsevol consulta poden posar-se en contacte directament amb nosaltres a través del correu info@masnouadvocats.com

Pineda de Mar, 18 març 2020

MASNOU ADVOCATS S.L.P.