Matrimoni i parella de fet

Què és el matrimoni i que és la parella de fet?

El matrimoni és una unió legal i formal entre dues persones que estableix una relació compromesa i reconeguda legalment en la qual s’assumeixen una sèrie de drets i obligacions. El matrimoni és una institució que es troba present en moltes cultures i religions, i que sol ser celebrat amb una cerimònia en la qual es fan vots d’amor i compromís.

D’altra banda, la parella de fet és una unió de fet entre dues persones que conviuen juntes en una relació de parella estable, sense estar formalment casats. La parella de fet és una opció per a aquelles persones que desitgen establir una relació compromesa sense haver de formalitzar-la legalment. Encara que en alguns països la parella de fet té cert reconeixement legal, en uns altres no està contemplada en la llei o té un reconeixement limitat.

En resum, mentre que el matrimoni és una institució formal i legal que estableix drets i obligacions específics entre dues persones, la parella de fet és una unió informal en la qual dues persones conviuen juntes i estableixen una relació compromesa sense estar formalment casats.

Matrimoni i parella de fet

Quines diferències existeixen entre el matrimoni i la parella de fet?

A nivell estatal, el Codi Civil només regula els drets successoris del cònjuge i no de la parella de fet, per la qual cosa, en cas de defunció del convivent, no existeix cap previsió legal.
No obstant això, a nivell autonòmic, existeix una tendència a equiparar els drets de les parelles de fet a la dels cònjuges. Vegem que ocorre a Catalunya.

Perquè es consideri que existeix parella de fet, ha de concórrer algun dels següents requisits: que la convivència duri més de dos anys ininterromputs, o existeixi descendència comuna o es formalitzi la unió estable en escriptura pública.

Si es donen aquests requisits, en cas de defunció, la parella de fet a Catalunya tindrà dret a la pensió de viduïtat sempre que la defunció hagi ocorregut amb posterioritat a l’1 de gener de 2008, la inscripció en el registre de parelles de fet s’hagi formalitzat en escriptura pública amb una antelació de dos anys a la data de defunció de la parella, o es demostrin cinc anys mínims de convivència continuada i una dependència econòmica del causant.

Requisits per a matrimoni i parella de fet

Veurem els requisits d’un cas o un altre, més detingudament.

Matrimonis

  • Ser major d’edat (en alguns països es permet el matrimoni entre menors d’edat amb el consentiment dels pares o tutors).
  • No tenir un vincle matrimonial previ en vigor
  • No tenir un parentiu pròxim amb la persona amb la qual es casarà.
  • Capacitat legal per a contreure matrimoni (no tenir impediments legals com a problemes mentals, incapacitat per a prestar consentiment, etc.).
  • Presentar una sol·licitud en el registre civil i complir amb els requisits específics del país o regió on es realitzarà el matrimoni.

Parelles de fet

  • Ser majors d’edat (en alguns llocs es permet la parella de fet entre menors d’edat amb el consentiment dels pares o tutors).
  • No tenir un vincle matrimonial previ en vigor.
  • Conviure de manera estable i duradora com a parella, amb independència que comparteixin o no domicili.
  • Manifestar la seva voluntat d’establir una relació de parella estable i compromesa mitjançant un acord escrit o verbal.
  • En alguns casos, es requereix estar inscrits en un registre específic o presentar una declaració formal davant un notari o registre públic.

Com és l’aplicació del Règim Jurídic de matrimoni i parella de fet?Matrimoni

Matrimonis

Es regula per l’article 44 de Codi Civil. El matrimoni és la unió estable de dues persones del mateix o diferent sexe. Els contraents expressaran el seu consentiment davant l’autoritat competent i dos testimonis. L’acta celebració s’inscriurà en el Registre Civil corresponent.

Parelles de fet

Es regeix exclusivament per Comunitats Autònomes els qui s’han encarregat de dictar normes per a regular les parelles de fet. La qual cosa, indica que cada Comunitat té la seva pròpia normativa.

Si té qualsevol altre dubte sobre les diferències entre el matrimoni i les parelles de fet, no dubti contactar amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-lo.

Leave a Comment