Rellevància penal del consentiment sexual del menor de 16 anys

La Llei orgànica 1/2015, de data 30 de març, que va modificar el Codi Penal, va elevar l’edat del consentiment sexual als 16 anys (anteriorment, s’establia en els 13 anys). Això, a fi d’adaptar en l’ordenament jurídic espanyol el rang d’edat establert en la resta dels països europeus.

Penalització de la violació de menors de 16 anys: els detalls de la rellevància legal del consentiment sexual.

Per tant, segons la Llei orgànica 1/2015, la realització d’actes sexuals amb menors de 16 anys sempre es considera un fet punible, amb independència que el menor presti el seu consentiment, perquè la Llei entén que, per sota d’aquest rang d’edat, el menor no disposa de capacitat per a consentir lliure i voluntàriament.

Consentiment Sexual

No obstant això, l’art. 183 bis del C.P., reformat per la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, estableix una excepció: les relacions consentides amb una persona pròxima al menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa, tant física com psicològica i sempre que no concorrin les modalitats previstes en l’apartat segon de l’art. 178 del C.P., és a dir, actes de contingut sexual que es realitzin emprant violència, intimidació o abús d’una situació de superioritat o de vulnerabilitat de la víctima, així com els que s’executin sobre persones que es trobin privades de sentit o de la situació mental del qual s’abusés i els que es realitzin quan la víctima tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat.

Així, a partir dels 16 anys, es considera que la personalitat del menor està més formada i l’establiment d’aquest rang legal s’adverteix més d’acord amb la realitat social actual. Sent a partir d’aquesta edat quan el consentiment del menor és vàlid conforme a Dret i exclou la responsabilitat penal pels delictes de tall sexual, excepte en els supòsits referenciats de l’art. 178.2 del C.P.

Què és el consentiment sexual?

El consentiment és la manifestació de la voluntat, expressa o tàcita, sobre un fet específic que exterioritza la conformitat d’una persona sobre un fet. El consentiment en els delictes sexuals ha estat objecte d’una regulació que ha anat canviant al llarg dels anys.

Requisits del consentiment sexual

El consentiment sexual és un requisit fonamental per a qualsevol activitat sexual, i es refereix a l’acord mutu i voluntari entre totes les parts involucrades. Perquè el consentiment sigui vàlid, ha de complir amb els següents requisits:

  1. Consentiment lliure: El consentiment ha de ser donat lliurement, sense coacció, amenaces o pressió de qualsevol tipus.
  2. Consentiment informat: Totes les parts involucrades han de tenir informació completa i clara sobre el que estan acceptant, incloent-hi els riscos, les conseqüències i els límits de l’activitat sexual.
  3. Consentiment específic: El consentiment ha de ser específic per a l’activitat sexual que es realitzarà. Per exemple, el fet de donar consentiment per a tenir relacions sexuals no implica automàticament el consentiment per a tenir sexe anal o per a utilitzar joguines sexuals.
  4. Consentiment afirmatiu: El consentiment ha de ser explícit i afirmatiu. És a dir, les persones han de dir sí de manera clara i sense ambigüitats. El silenci, la falta de resposta o l’absència de resistència no s’interpreten com a consentiment.
  5. Consentiment revocable: El consentiment pot ser retirat en qualsevol moment, i totes les parts han de respectar aquesta decisió i detenir l’activitat sexual immediatament.

Falta de consentiment sexual

La falta de consentiment sexual es refereix a qualsevol activitat sexual que es realitza sense l’acord mutu i voluntari de totes les parts involucrades. Això pot incloure situacions en les quals una persona no dona el seu consentiment explícit, es veu forçada a participar en activitats sexuals per mitjà de la coerció o la manipulació, o es troba en un estat de vulnerabilitat que li impedeix donar un consentiment lliure i informat.

Segons el Codi Penal, no hi haurà consentiment en els següents suposats:

  • Si la persona sobre la qual es comet l’abús sexual es troba privada de sentit. Per exemple, si la víctima està adormida, inconscient, drogada o en estat d’embriaguesa no podrà atorgar consentiment lliure.
  • Si la persona pateix un trastorn mental.
  • Quan l’agressor utilitza alguna droga o substància per a anul·lar la voluntat de la víctima.
  • Quan l’agressor obté el consentiment de la víctima prevalent-se d’una situació de superioritat. El consentiment existeix, però no és lliure, per la qual cosa està viciat i és invàlid.

Si té qualsevol altre dubte sobre el consentiment sexual, no dubti contactar amb nosaltres. Estarem encantats d’ajudar-lo.

Leave a Comment